Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mistr a Nauka


Na internetu je možno najít na téma Květoslav Minařík vícero odkazů a někdy i dotazů. Převládá mínění, že to byl v lepším případě jogín a mystik a autor četných spisů o duchovnu, což je v zásadě pravda. Lze však vypátrat i názory, že byl buddhista a učenec a dokonce jsem v jednom časopise přečetl, že si říkal Milaräpa… K tomu ovšem nelze mlčet.

Na téma života Mistra Květoslava je nejlépe přečíst si jeho autobiografii Kečara a s dílem se seznámit prostřednictvím knih a na stránkách jeho školy www.mahayana.cz/czech/default.html.

Květoslav Minařík se po osmnácti měsících nekompromisní snahy o zdolání vrcholu duchovního úsilí stal v roce 1926 buddhou par excellance a také avatárem Višnuovým neboť právě toto vysoké trenscendentní božstvo při druhém sebezasvěcení v roce 1946 realizoval (viz. hinduistická trojice Šiva, Višnu, Brahma). Touto jeho realizací v duchovních oblastech skončil věk Ryb, který byl zároveň věkem Brahmovým (jak praví Mistr „plným násilí a krve“) a začal věk Vodnáře, který bude věkem Višnuovým.

Mistr Květoslav Minařík je také nirmánakájou (živým buddhou dlícím v třetím těle Buddhově, viz. též trikája jako dharmakája, sambóghakája a nirmánakája) a coby božský avátar je nyní egregorem (duchovním inspirátorem) prostoru. Jeho působením se uplatní Nový věk jako mnohem klidnější, harmoničtější a také delší, než-li předchozí (mayské období devíti pekel přechází nyní do období třinácti nebí).

Mistr praví, že duchovní život v nové době bude těžší a buddha Josef k tomu na vysvětlenou dodává: "protože bude snadný" (tedy bez nynějších velkých tlaků). Jak sám Mistr ale o střídání cyklů praví, "po věku Višnuově nastane věk Šivův a ten teprve bude velebný" (neboť Šiva je ničitelem utrpení, které pramení z nevědomosti).

Květoslav Minařík je tedy novým Spasitelem lidského rodu, tím  který, stejně jako Buddha Gautama, znovu roztočil kolo svaté dharmy (jelikož buddhové se na světě vyskytují od nepaměti chráníc lidstvo před úpadkem obnovováním duchovních kvalit).

Jaké však máme pro tato tvrzení důkazy? Vzpomeňme si na jiné případy nirmánakájů v minulosti: Někdejší princ Siddhártha po svém „probuzení“ svým stoupencům jednoduše oznámil, že se stal buddhou, stejně tak později Ježíš Nazaretský po dosažení konstatoval, že je Boží syn ("jeho stav Christos ovšem představuje duchovní  mládí, stav buddhy pak stáří", praví Mistr).

V obou případech tito zakládají obec svých následovníků bez jakékoliv touhy po osobním prospěchu (spíše ke své újmě), natož aby, jak vidíme dnes u různých pseudoguruů, vysávali své věrné z majetku, ne-li něco horšího a kochali se svou slávou a obdivem zástupů. Místo sebechvály skvěli se nadpozemskou moudrostí, ve které na světě nenašli sobě rovného (zde srovnej s vrcholnými politiky, kteří zase nenajdou sobě rovných v řečnění a zaujímání neprůstřelných póz).

Jinak co do poznávacích znamení (např. Ježíši jeho zázraky ke všeobecnému uznání nijak nepomohly) praví Mistr, že na čele to napsáno neměli“ (byli to prostě lidé z masa a kostí) a ani on sám nebyl vyjímkou. V jeho případě je až úsměvné, že první kdo poznal jeho stav, nebyli jeho žáci, ale žena znalá klasického buddhismu, která přepisovala jeho spisy. Byla to paní Pavlová, jenž si všimnula indicií, které při výkladu a formulování své Nauky zanechal a zpříma se jej zeptala, je-li buddhou. Mistr přisvědčil a požádal jí, aby se o tom pomlčela… A to v rámci našeho národa trvá dodnes.

Proto se sangha (obec) považuje za třetí klenot (vedle buddhy a jeho dharmy) neboť vydává svědectví o Bhagavánovi (Nejsvětější osobnost božství, za něž je třeba takováto mimořádná vtělení považovat) a uskutečňováním Jeho učení tuto nauku k všeobecnému dobru rozšiřuje (neboť základem je vždy úsilí mravní, které jako jediné vytváří a umožňuje snesitelný život na Zemi).

Přes tyto živé následovníky, skrze jejich osvícený rozum, cit a úsilí, tak máme do dnešních dob na 2 miliardy(!) vyznavačů křesťanství (což by v čase pronásledování apoštolů a prvních křesťanů připadalo zhola nemožné) a ještě starší buddhismus vyznává či praktikuje asi půl miliardy stoupenců.

Květoslav Minařík znovuobjevil  zavátou stezku buddhů  a dokázal k nejvyšším metám vést nejnadanější ze svých žáků. Tím je v buddhismu myšleno, že dosáhli osvobození vyvázáním se ze sansára coby oblasti působící karmy a podmíněných skutečností. Proto zde neuvádím nižší realizace, kterých dosáhli jiní jeho stoupenci, byť by to byla realizace brahmická (sféra Boha Stvořitele). Těmi nejznámějšími osobozenými podle dosažených výsledků byli:

 

- p. Jeřábek, při smrti realizoval sféru sambóghakája

 - doc. Antonín Bajer (v dřívějším vtělení svatý Metoděj), uskutečnil stav zabitého Beránka (vyhlazení jáství úplným prostoupením božským Duchem), po smrti svou energii odevzdal Nauce

- JUDr. Miloslav Kovář, při smrti realizoval nebe buddhistům známé jako Ogmin (Bez návratu), nejvyšší to sféru rúpa-dhátu (transcendentních světů ve tvaru)

- Jiří Viktora, realizoval stav Tao, po smrti se zcela obětoval pro Nauku

- Josef Studený, v roce 1988 dosáhl buddhovství a stal se tak Květoslavovým nástupcem a guruem jeho mystické školy. Ke konci života pak realizoval stav nirmánakája a stejně jako Mistr je tedy živým buddhou. Jinak může být považován za vtělení Démantového a neotřesitelného ádibuddhy Vadžradhary a jako takový by měl být rovněž uctíván jako Bhagaván.

Společně s Mistrem náleží do Skvostné Bělostné Dynastie guruů, označované též jako Kagjüpa (nikoliv Karma Kagjü), odvozující svůj původ od prvotního buddhy Vadžradhary. Podmínkou příslušnosti k této linii je schopnost dosažení samozasvěcení (guru pouze ukáže cestu a vytváří podmínky k realizaci).

Prvním v této řadě je indický Tilopa, jemuž Nauku zjevily dákyně (nebeské víly) a jeho žák Naropa (podobně jako Siddhártha byl z královského rodu), dále pak jeho tibetský žák  Marpa a jeho žák Milaräpa, a po osmi staletích duchovním přenosem Nauky z Tibetu do Čech Květoslav Minařík, jakožto tulku (vtělení) Marpův a jeho žák Josef Studený.

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: Re: Re: Návod na mystickou proměnu

(Robert, 24. 3. 2020 10:22)

Dobrý den, Filipe.
Je vždy velkým svátkem pro naše stránky, když přispívající píší o Nauce nikoliv v rovině teoretické, ale jako o žitém stavu - a tak Vám za příspěvek a vhled za celou Obec ze srdce děkujeme. Ano, takto vypadají postřehy s Cesty vzešlé z "vznešeného rozjímání", jež provází první vnor!
Je dobré pro všechny k tomu říci, že ono odstranění pěti buddhistických překážek, je prvním správným krokem v mravní obrodě usilujícího a bude podkladem jeho postupného karmického ozdravění.
Udržováním tohoto stavu bezpříčinné radostivosti je zajištěno, že dosažené vnory nebudou pouhým vytržením, ale vnor se stane přirozeně žitým stavem - takto se začíná "cesta proměny bytosti".
Všechny buddhistické vnory jsou prožitkovými stavy a vyplývají jeden z druhého. Bránou do nich je pak skutečně mantra metta, kterou úspěšně bude provádět jenom ten, komu se podaří v sobě rozvinout stavy bezpříčinné radostivosti, bezstarostnosti a spokojenosti při hlubokém uklidnění těla, nejlépe v Mistrem doporučované ásaně.
Prohloubíme-li tedy první vnor odstraněním dalších tří překážek, tj. chtění, lpění a vlastnění něčeho, rozvine se pocit štěstí, kterým je charakterizován druhý vnor. Zde dochází k prožitku pohasnutí či zastavení mysli - kdo je šťasten, ten nemyslí, a kdo myslí, nemůže být šťasten, dodává k tomu Mistr. V tomto stavu již usilujícího přestanou "sužovat" vlastní představy, názory a přesvědčení, které jsou opravdu bludnou sítí, jak o tom hovoří Buddha Gautama, a dotyčný se již počne nadechovat stavů svobody úměrně k tomu, jak postuoně mizí jeho vlastní psychologická klec, v níž byl uvězněn a spoután pevněji, praví Mistr, než-li ocelí mříží skutečné klece.
Je pak dobrým výsledkem tohoto vnoru, že ve stavu radostivého štěstí usilující své poznatky již "nevytváří" např. deduktivní metodou logického myšlení, ale postřehy přichází samy, ač mysl není činna.
Dodejme k tomu jen, že Květoslav tyto první dva vnory přeskočil a zakotvil rovnou ve třetím buddhistickém vnoru.
O dobrém působení křišťálu, o němž píšete, jsme nevěděli, člověk se pořád učí, již dvě desetiletí však máme na oltáříku s Josefem a Květoslavem čtyři velké hezké křišťály, tak to snad není náhoda...
Náhody skutečně neexistují, praví Mistr. Není tedy jistě náhodou, že máme pandemii vynucený klid ve světě a společenském životě a Vy právě nyní ukazujete ve svém příspěvku všem zájemcům o mystiku, jak zužitkovat "shůry nařízený" volný čas k svému nejvyššímu prospěchu.
Ještě jednou, Filipe, děkujeme, nechť se Vám v úsilí daří, s přátelským pozdravem
Robert a Helena

Re: Re: Re: Re: Návod na mystickou proměnu

(Filip, 24. 3. 2020 15:13)

Dobrý den.

Děkuji a přeji hodně štěstí při prohlubování klidu a pěstování Vhledu, neboť Vhled prohlubuje klid a klid prohlubuje Vhled. Ovšem klid prostoupený štěstím a bdělostí, nikoli pasivní klid, který je podoben spánku. Ten nepřináší Poznání.

Nošení křišťálu, který vyzařuje pozitivní a očistné energie považuji za asi nezbytnou pomůcku v Kalijuze, neboť přírodní síly jsou v tomto Věku velmi silné. Tamas poutá leností, malátností a spánkem (proto mniši pijí zelený čaj) a radžas způsobuje neklid a chtivost (překonává se snahou o Vědomou spokojenost, radovat se z maličkostí, kdo je spokojen s tím co má je bohat). Doporučuji bhagavadgitu 14. Zpěv.

Zářivá sattva sama sebou váže ke štěstí a poznání.

Doporučuji nosit křišťál, je to mocný pomocník na duchovní Cestě, zvyšuje sattvu a čistí tělo i mysl. Zvyšuje duchovní síly. Vše ostatní je v textech.

Všem přeji hodně úspěchů v duchovním úsilí.

Když nevíte, jak postupovat, tak v dobrém duševním stavu si dobře uvědomujte tělo, samo se začne harmonizovat a uklidňovat. Pak zušlechťovat city a koupat tělo v dobrých pocitech. Pak se první vnor dostaví, protože byly vytvořeny podmínky. Přes dobré pocity k nebeským stavům a přes nebeské stavy do Zářící Prázdnoty, která není Prázdnotou ale Světlem.

Všechny dobré pocity sdílet s tělem, neulítávat z těla (proto drogy nevedou k proměně ale pouze k vyčerpání energie) pak se nebeské stavy dají žít jako přirozený stav tady na Zemi.

Re: Re: Re: Re: Re: Návod na mystickou proměnu

(Robert, 24. 3. 2020 17:34)

Ještě jednou dobrý den, Filipe.
Číst Vaše řádky je velikou radostí a potvrzením, že svatá dharma, kterou Květoslav snesl z nebe na zem, je živá a bude se úspěšně mezi lidmi rozšiřovat.
Mnoho usilujících hned po seznámení se s Naukou přistupuje k soustřeďování ve snaze rychleji dosáhnout osvícení, schopností a sil a vyhnout se tak nepříjemné a dlouhotrvající sebevýchově či ukáznění se. Tyto snahy však nemají žádnou šanci na úspěch neboť schopnost se soustřeďovat, je zcela závislá na uklidnění celé bytosti, čehož nelze dosáhnout jinak, než-li právě umravněním se, tj. odstraněním všech překážek bránících rozvinutí bezpříčinných pocitů radosti a štěstí, aby se mohla rozvinout ona nízká, praví Mistr, protože dětská blaženost, aby mysl nakonec spokojeně spočívala ve svém přirozeném stavu sama v sobě "u svého těla nad tělem", jak uvádí buddhistické spisy.
Doplňme tedy ještě, že při důsledném sdílení těchto dobrých stavů s tělem dojde posléze k přenosu pocitů radosti přímo do jeho masitých částí, z nichž pro očistu jsou nejdůležitější, jak pravil guru Josef, zejména lýtka a stehna - a to je charakteristikou první fáze třetího buddhistického vnoru, kdy se radost až blaženost prožívá přímo tělem, které se takto proměňuje v tělo dévické.
Pak se naplní Květoslavova slova o tom, že pro usilujícího má být cesta nebesy evidentní, kdy vnitřní harmonie je toho nezbytným průvodcem.
Nechť jsou všechny bytosti šťastny!
Srdečně zdraví
Robert a Helena

KŘIŠŤÁL

(Jana, 11. 5. 2020 16:01)

Dobrý den, Filipe a všem,

děkuji za připomenutí vhodnosti KŘIŠŤÁLU - prakticky používám jako šperky - často - a také mohu doporučit.
Ráda bych ale ještě připomenula, že obzvláště šperky, které nosíme na sobě - je třeba pravidelně čistit.
Kromě křišťálu a dalších báječných kamenů bych ještě upozornila v tomto přetechnizovaném světě na elitní šungit.Brahmačarja - sublimace sexuální energie a cesta Moci

(Filip, 26. 4. 2020 10:39)

Dobrý den všem.

Na duchovní cestě je asi nejvíce nepochopena brahmačarja. Brahmačarja NENÍ potlačení sexuální energie ve smyslu, že člověk silou vůle "zadupe" pudové energie pod solar plexus jak to dělají někteří kněží a další. Negativní pudové energie se pak hromadí ve spodních centrech a jsou zdrojem psychóz, neuróz, závisti, chtivosti a krutosti.

Pročištěné pudové energie, tédžas, ápana, je potřeba pozvednout do srdce (surdum corda) a pak výše, což se duchovní cesta. Obrátit Jordán vzhůru.

Je to pročištění a zjemnění sexuální energie, která se normálně hromadí v nohách, hlavně stehna a lýtka. Proto je Květoslavova metoda úplně pro každého, soustředění na nohy, promývání nohou dobrými pocity (energiemi) a jejich pozvedání do srdce a výše. Vnitřní alchymie.

Noha tak představují zásobárnu energie, která se má použít pro oživení vyšších center. Hathajóga protahováním a tlakem uvolňuje tyto energie ve prospěch duchovního vývoje. Tantra je uvolňuje kontrolovaným sexem, "plavání v bezpečných vodách rozkoše", bez cíle orgasmu, který ve výboj a ztráta cenné energie.

Mladí lidé mají spoustu pohlavní energie i čistotu, ale nemají vnitřní klid. Proto nedosahují Osvícení.

Stáří lidé mají možná klid, ale nemají čistotu ani energii. Proto nedosahují Osvícení.

Radostnost je vlastně sexuální energie přenesená a prožívaná v srdci.
Tím se uzavírá Malý Nebeský okruh (energie krouží mezi čakrami). Velký Nebeský okruh je proud energie první čakra, srdce a temenní čakra. A pak dolů, kde znovu vyšší vibrace ozivuje prvni čakru.

Malý Nebeský okruh je proudění zjemněné sexuální energie do srdce, Nebeská radost. Soustředěním na nohy se pak nohy očišťují koncentrací, která vlastně představuje proud nebeských energií o vyšší frekvenci.

Květoslav říká:"Pokud ápana protne (prostoupí) srdeční čakru, Osvobození bude pravděpodobně dosaženo."

Bez pochopení vztahů mezi výstupem sexuální energie tělem a duchovní cestou není možný duchovní vývoj.

Proto je soustředění na tělo v nebeském stavu metoda, která přenáší kvalitní energie o vysoké frekvenci do prostředí s nižší energií, čímž se tělo povznáší a produchovňuje.

Soustředění na tělo v chmurném stavu (nízká vibrace) tyto výsledky nepřináší.

Kdo si myslí, že to je jinak, ať se podělí o své postřehy.

Filip

Re: Re: Věčný žid - symbol bytí putujícího v sansáru bez vyhlídky na spásu

(TeePee, 16. 6. 2015 14:32)

"Ahasver "věčný žid", symbol bytí putujícího v sansáru bez vyhlídky na spásu. Situace se však pro něho změní v okamžiku, kdy uzná kvality, symbolizované božstvím, které trůní nad sansarickým světem a které kdysi zavrhl."
Pokud toto víte, tak proč, odmítáte kvality symbolizované božstvím (Josefem) Karle? Josef ve svých článcích jasně píše čeho dosáhl, a čeho nedosáhli Michalčákovi. Jesli M. neznají Prázdnotu, pak neznají nic. Maximálně vymění jednu iluzi za jinou - tu pozemskou, za tu nebeskou, která také jednou pomine. Intelek a obratnost v řeči jsou k ničemu.

Překlad?

(Zdeněk, 18. 3. 2016 17:57)

A taky jsou v těch českých textech indikované stavy Květoslava. To prostě „přeložit“ nejde. Mnozí mohou potvrdit, jak velký rozdíl je mezi prvním vydáním Přímé stezky přímo od autora (1939) a Vnitřního Smyslu Nového Zákona (1946) a dalšími vydáními po roce 1989. Kdo se umí napojit, prožívá při tom to, co tam Květoslav vložil.

Re: Překlad?

(Pavel , 25. 10. 2017 14:34)

Ano. Ty stavy v těch původních knihách jsou zřejmé... Sehnal jsem původní vydání přímé stezky a vnitřní smysl nového zákona, a musím říci, hele to nádherné... Mám ještě vydání přímé stezky z roku 1988 z Toronta, a ta je také dobrá.
Ono i v ostatních vydáních je vše řečeno, ovšem v těch původních je zřetelný ten náboj :-)

Připomínka

(zdeněk, 26. 11. 2017 8:35)

No jo, čas letí. Už je to šest let, co byl náš guru Josef povolán zpět, odkud přišel a kam se máme vrátit taky. Nechť je to připomínka pro ty, kteří v srdci upřímně nezapomněli na Bílou Dynastii Guruů. :-)

Autor životopisu Milarepy

(Charón, 27. 5. 2014 16:31)

Dobrý den to je velmi přehledné a dobré představení guru Nauky. Nechť jsou jednou s těmito jmény a Naukou obeznámeny všechny bytosti. Nechť všichni zví, že pouto guru / žák (možná by se mělo v těchto neblahých dobách připomenout pravý guru / pravý žák) je něco potřebného, důležitého a nadpomyslitelně poznamenaného štěstím.

Zajímalo by mě, zda-li víte něco o autorovi životopisu o Milarepovi. Jak jsem byl informován je za něho považován člověk žijící snad 250 let po jeho odchodu. Člověk, který byl nadmíru výstřední. - Občas chodil nahý, občas si na penisu udělal uzel, na lidi pokřikoval vulgární oplzlosti, nebo se pomazával vlastními exkrementy.
Mé otázky tedy jsou:
1) Je opravdu takový člověk autorem životopisu takového světce, jakým Milarepa beze sporu byl?
2) Neznáte jeho jméno?
3) Pak-li, že tento autorem nebyl znáte pravého autora?

Re: Autor životopisu Milarepy

(Robert, 31. 5. 2014 15:00)

Dobrý den,
na rozdíl od tradice, která Milaräpův životopis připisuje jeho žáku Räčchungovi, sestavil Džecünovu biografii až roku 1488 jistý Sanggjä Gjalcchän s půvabným esoterickým jménem "Jógin zdobený lidskými kostmi, potulující se po pohřebištích", který byl pro své nekonformní vystupování všeobecně přezdíván Cangňön, čili Blázen z Cangu (nebyl tedy cáknutej, ale cangnutej...).
Podle jeho díla však vidíme, že to byl příkladný světec a bhakta neboť jak praví Mistr, "obvyklé mravní názory nelze aplikovat na kosmické pojetí morálky" a sám k sobě na to téma dodává: "na mně se nedívejte, mluvím-li sprostě" neboť s každým mluvil tak, aby se jej to správným zůsobem dotklo.
Stejně tak Josef někdy želel, že nemůže zcela opustit současné mravní normy, aby u toho kterého žáka rychle a jednoduše posunul věci vpřed, tak jako Marpa, když občas někoho přetáhl holí a vynadal mu do bezvědomí :)

Re: Re: Autor životopisu Milarepy

(Pavel , 27. 10. 2017 12:15)

Ano, tak to je...ta povrchní "morálka"... Někdy drsnější slovo které je dobře a cíleně vyrknuto, je lepší, nežli medové,lživé rádoby morální recicky...
Dnes pokud na někoho zvýšíte hlas, již vás považuje za nevyrovnaneho a agresivního. Jak se povrchní morálkou nešťastně změnilo chápání lidi.
Např. Někteří mistri tradičních boj. Umění své žáky vychovavali sverazne. Křičeli na ně, bili tyčí, aby žák pochopil, a zbavil se zazitych návyků, a vydal ze sebe to nejlepší. Totéž platilo i v duch. Naukach. Dnes obecně chybí primost a opravdovost. Všichni si jen na něco hrají... Ale jsem rád že jsou i tací, kteří přemýšlí a praktikují. I z těchto stránek je to cítit, a mám upřímnou radost. Nauka je živá.

Přímá stezka

(pavel, 25. 10. 2017 16:18)

Měl jsem to štěstí, že jsem se seznámil před mnoha léty s velkými lidmi Obce Květoslava Minaříka. Tady jsem se cítil dobře a na setkáních v Klementinu skvěle. Kdo měl to štěstí jako já a něco se na Stezce naučil musí děkovat Nebesům,Mistrovi a všem okolnostem.
Všem vám,kteří toto čtete přeji sílu a radost i bezpředmětnou radostnost z poznání této moudrosti. Svoje poznání chápu jako dar.
Děkuji. Pavel z Mostu

Re: Přímá stezka

(Taky Pavel , 26. 10. 2017 13:08)

Vidím že tu píšeme dva Pavlove, tak nás odlisim... Chápu Vás, a rozumím. Mám to stejně.

Přímá Stezka 5

(Karel, 17. 4. 2017 4:47)

K dokumentu srovnání textu Přímé Stezky je přidána kapitola Džnánajóga v detailním srovnání s názvem dokumentu:
Přímá Stezka z 1939 a z 1995 - odlišnosti, dodatek z 17.4.17
na odkazu:
https://www.pdfhost.net/index.php?Action=Download&File=df98ff031bfc622b1731743630324b6c

pěkné svátky
metta Karel

Přímá Stezka 4

(Kaler, 31. 3. 2017 7:17)

Na odkazu najdete souhrnný dokument odlišností textů prvního a třetího vydání: Přímá Stezka z 1939 a z 1995 – odlišnosti
Na odkazu může být info o nezabezpečené stránce. Klidně si ji povolte, strach je jedna z překážek.

https://www.pdfhost.net/index.php?Action=Download&File=c797a7fb18a87a868162413a32b61656

Přímá Stezka 2

(Kaler, 7. 1. 2017 13:17)

Proč tyto komentáře? K tomu co Květoslav sděloval čtenáři volil jednoduchý srozumitelný text, přesný význam termínů, postupné uvádění detailů, vše pro čtenářovo pochopení sdělovaného. Účelem, jak sám říká, je teoretická příprava žáka pro novou situaci na jeho cestě, kde mu může pomoci vysvětlení a rada s kterou se seznámil v PS. Napsal to výborným způsobem na základě zkušeností. No, kdo by to dokázal lépe? Porozumění je snadnější při souvislém čtení, kdy je zachycována myšlenka jako počátek vzniku věty. Na příkladech zde to není tak zjevné. Větší rozsah neumožňuje formát komentářů.
39 na začátku věty a konci označuje vydání Přímé Stezky 1939. Obdobně pro 1995.

39 Je to řešení, které vyplývá jenom ze slabosti, která se chce zakrývat zdáním duševní svobody — ale neodváží se pohlédnouti do tváře skutečnosti, v níž lze nalézti sebe v pravém, nikoliv v domnělém stavu.39
95 Takováto „odpoutanost“ je tedy řešení založené jen na slabosti, která se chce zakrývat falešným předstíráním duševní svobody. Kdo ji pochopil takto, neodváží se pohlédnout do tváře skutečnosti, v níž lze nalézt sebe sama v pravém a nikoli v domnělém stavu.95
(pozn.: duševní svoboda; předstírání duševní svobody = není duševní svoboda;
falešným předstíráním duševní svobody = duševní svoboda)

39 A odtud zároveň pramení onen tlak okolností, jenž nutí každého člověka zúčastňovati se činně světského dění a hmotné soutěže, kterou vynalezl rozum, jehož snahou je zkomplikovati uspořádání společenských poměrů, a tak, pomocí různých machinací, připraviti bezpracný, pohodlný život jím uctívané nižší lidské osobnosti.39
95 A odtud zároveň pramení onen tlak okolností, který každého nutí, aby se činně podílel na světském dění a hmotné soutěži. Obojí je tak komplikované, že společenské poměry pomocí různých machinací připravují – ovšem jen některým lidem – bezpracný a pohodlný život nižší lidské osobnosti, kterou člověk uctívá.95
(pozn.: 39 - jím uctívané - (myšleno rozumem) - nižší lidské osobnosti
95 - nižší lidské osobnosti, kterou člověk uctívá )

39 Proto je velikou chybou, domnívá-li se kdo, že je nutno bezzájmovostí, odpoutáním myšlenek anebo soustředěním na prázdnotu uniknouti z tohoto světa, v němž na jedné straně oheň činů tvoří a na druhé straně stejnou měrou přivádí stvořené ke zničení převedením do rovnováhy.39
95 Na tomto světě na jedné straně oheň činů všechno tvoří a na druhé straně stejnou měrou stvořené ničí tím, že je uvádí do úplné vnitřní rovnováhy. Proto je velká chyba, jestliže se někdo domnívá, že kvůli svému duchovnímu vývoji musí ze světa uniknout především nezájmem, odpoutáním myšlenek nebo soustředěním na prázdnotu.95
(pozn.: 39- veliká chyba, domnívá-li se kdo, že k úniku ze světa je nutno bezzájmovostí…
95- veliká chyba, jestliže se někdo domnívá, že musí ze světa uniknout nezájmem ...

39 Z toho vyplývá, že do stavu dokonalosti se dostane teprve celé lidstvo. Oni jedinci, kteří předbíhají vývoj, očekávají tento okamžik na prahu Nirvány. Existují ovšem jiné domněnky, totiž, že již existovali lidé, kteří vstoupili do Absolutna, ale o tom musím pochybovati, poněvadž podstata Absolutna v této době(tedy i ve starověku) je ve stavu tvoření. Kdyby některá duše vstoupila do Absolutna za těchto okolností, byla by jím znovu vyvržena do stvoření, jako nevědomý a nezkušený tvor. A poněvadž to adepti vědí, udržují se na prahu Nirvány.
Zde se totiž duše nedotýkají krise, vyvolávané reakcemi kosmických sil a ještě k tomu je podrženo vědění, které se rozplývá, jakmile by člověk vstoupil do Absolutna.39
95 Zde se totiž jejich přirozenosti nedotýkají krize vyvolávané reakcemi kosmických sil a ještě k tomu si mohou podržet vědomí, které se rozplývá, jakmile člověk vstoupí do Absolutna.95
(pozn.: 39- duše
95- jejich přirozenosti
39- k tomu je podrženo vědění
95- k tomu si mohou podržet vědomí )

Přímá Stezka

(Kaler, 24. 12. 2016 18:00)

„Knihy, dotýkající se prakse, knihy s podáním jasným a určitým, knihy, dovolávající se naší zkušenosti, takové je třeba spíše čísti. V nich každý žák může nalézti rozřešení svých problémů a případně i metodu, která ho povede výše. Samozřejmě, že žádný žák, když již našel tuto metodu, nesmí se chápati pouze části dané prakse. Buďto se musí chopiti všeho, anebo všechno zanechati.
Veliká pobloudění byla způsobena tím, že se žáci chopili jenom toho, o čem si myslili, že jim je prospěšno, ale pominuli ostatní nutná doplnění. Řekněme si upřímně, proč se tak dělo.
Přečetl-li žák praktickou mystickou knihu a dočetl-li se v ní, že na příklad koncentračním cvičením dosáhne toho, co je jeho ideálem, chopí se takového cvičení s plnou vervou, ale nevšímá si většinou nechutných morálních povinností, jichž účelem je omeziti chtíče a krotiti osobnost.

Klíč k silám a jiným darům je v přidržování se koncentrace i morálních předpisů. Lze dokonce říci, že morální povinnosti jsou pro žáky-začátečníky ještě důležitější, poněvadž tito jimi získají ochránce před nečistými silami a určitou vnitřní stabilitu, nutnou k snesení reakcí, přívoděných mystickým cvičením a případně i pohybem vnitřních sil.“

Přečetli jste si přímé Květoslavovo sdělení bez prostředníků, vykladačů a přepisovatelů, které k vám pronesl před 77 lety.
Přímá Stezka první vydání 1939, str. 101

drazí přátelé
Kaler

překlad?

(zdeněk, 12. 3. 2016 13:41)

Usilovat o překlad Přímé stezky do ruštiny? Hm… Pak se nabízí otázka – proč, a které vydání? Pokud mi je známo, tak Josef usiloval pouze o překlad autobiografie, která už v němčině a angličtině visela na jeho webu za života. O ostatních knihách mám pochybnosti, že nastal čas k jejich překladu a vydávání, a to neberu v potaz autorská práva. Ale budiž; diskuse na toto téma může třeba něco vyjasnit, osvětlit, upřesnit.

Kupříkladu - proč dílo KM vůbec překládat?! Květoslav říkal, že nauka je pro nemnohé, a Josef dodával, že falešné nauky přicházejí především z Rusovny. I Květoslav popisuje (tuším v Kečaře), jak viděl (na Sibiři?) vynořit se tři apokalyptické postavy, které pak zmizeli v různých částech (Moskva a Kavkaz?...) a měl obavy z jejich vlivu, neboť historie nám ukazuje, že Rusovna se svých plánů na světovládu vzdát nemíní. Když si k tomu připomeneme Květoslavova slova, že největší rozmach nauky očekává tak za 350 let, pak lépe porozumíme slovům obou našich buddhů, kteří shodně říkají, že: „lidé se budou učit česky, jen aby mohli správně porozumět významu vydaných textů.“

Jinými slovy řečeno, překlady s sebou vždy nesou riziko zkreslení, neboť čeština je velmi specifický, bohatý (esoterický) jazyk co do stupňů významu jednotlivých slov. Ostatní jazyky tak bohaté na (počet) významy nejsou, takže je překlad spojen s riziky i nechtěného zkomolení. Proto by překlady měl dělat člověk, který nauku skutečně dobře zná. A přiznejme si, kolik nám to dá námahy porozumět nauce jako celku v češtině.

Další otázkou je, kdo ten překlad bude kontrolovat. Jak jsem již naznačil, měla by to být osoba nauky (a cizímu jazyku) velmi dobře znalá, a při vydávání si nejsem jist, jak se zachová spolek Canopus. V současné době razí trend, který zde již popsala Tereza (Tomky 2005 / Re: Re: OZNÁMENÍ - 17. června 2015 8:18), tedy že budou vydávat nová vydání třeba v jiném formátu, kde například vynechání jednoho celého článku nepovažují za zpronevěru vůči dílu K.M. Sám za sebe se (prozatím) přikláním k tomu, aby se zájemci ze zahraničí raději naučili naši řeč.


Re: překlad?

(Tereza, 18. 3. 2016 4:49)

Také jsem uvažovala o překladu nějakého textu KM - do finštiny. Není to vyloučeno, ale je tam příliš mnoho neznámých:
- jak píše Zdeněk, málokterý jazyk se v bohatosti vyrovná češtině
- je to opravdu překladatelský oříšek z hlediska odborných výrazů - aby nedošlo ke zkomolení
- k opravdu dobrému a důvěryhodnému překladu je podle mého potřeba výborná teoretická znalost nauky, hluboké poznání, zasvěcení a nejlépe/také pověření od gurua
- i kdyby se našel někdo, kdo by provedl redakci, co potom? Pokud člověk (překladatel) ještě není ,,hotov,, aby mohl být lidem dále ku pomoci, byl by to možná jen výkřik do tmy
Myslím, že je, jak píše C.K., nejlepší pracovat na sobě a ono se v pravý čas ukáže, co bude pro Nauku nejlepší.
Vše dobré a radostný víkend (Josefův svátek, výročí Květoslavovy realizace, den štěstí) :)


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

následující »