Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z poznání buddhů

   
Květoslav Minařík nejenom Nauku formuloval písemně, aby nemohla být ústním přenosem zkomolena, ale při jejím výkladu také zohlednil dnešní vyšší stupeň vzdělanosti lidstva a brilantně definoval mnoho poznatků z různých vědních oborů, a to zejména z psychologie. Snáze tedy můžeme odstranit největší zlo, kterým je dle buddhismu nevědomost.

Ač Mistr nikdy nestudoval, ba nedokončil ani základní školu (jak sám říká naštěstí“ neboť nebyl ovlivněn bezpočtem v lepším případě polopravd, kterými jsme od dětství formováni) a pracoval jako pekař i dělník, jeho ničím neovlivněné poznání buddhy se zcela shoduje s pravdami o hmotném světě i transcendentnu, jak je známe např. z indických véd či mahájánského buddhismu. K tomu dodává, že tyto pravdy jsou vlastně věčné, ale musí být znovu a znovu nalézány, formulovány a oživovány, aby byly pochopitelné stále vyvíjejícímu se lidstvu.

Dnešnímu světu, přes nepřeberné množství informací jenž máme k dispozici, schází to podstatné - ucelený pohled na jsoucno jehož jsme součástí, respektive znalost našeho zařazení v rámci univerza. Zde platí, že co člověk, to názor a nebo lidé prostě neví, což se v důsledku nijak neliší. Mistr hovoří přímo o "strašlivé nevědomosti", která obecně panuje (jednou si posteskl, že si připadá jako mezi Křováky, což nevytrhli ani akademicky vzdělaní lidé domýšliví na své tituly, pro které většinou zůstal jenom "pekař").

Jak ale pravil Vznešený, "Buddha nemá žádný názor" (neboť zří Pravdu takovou, jaká je). V rozvoji poznání buddhové dospívají až do stádia, že pro ně již "není další poznatelné země", praví Mistr a k tomu dodává, že (na rozdíl od dokonalosti) "vědění nemá stupně, buď víte všechno nebo nevíte nic". 

Buddhové nám tedy přinášejí dokonalé vědění, které nelze objevit žádnými přístroji ani lidskou myslí ("Pravdy se nelze domyslet", říká k tomu Mistr), což je zapříčiněno jednak naším omezeným objemem a obsahem vědomí (Mistr např. uvádí, že "člověk nepochopí jakým způsobem Příroda tvoří" a přitom jsme tak hrdí na objevy v genetice), jednak jsme schopni myslet pouze v určitých pojmech (Mistr dává tento příměr: "Taky bych mohl mluvit z cesty a přesto bych měl pravdu").

Z mého pohledu nejzajímavější poznatky rozděluji tématicky do několika kapitol a podle svých znalostí přidávám i krátký komentář nebo dovětky. Nejlepší je však vlastní studium neboť každého osloví a inspiruje něco jiného.

 

                                

                                   Struktura jsoucna.

Nejvyšší existující skutečností je absolutno, které je nepopsatelné a  nepochopitelné. Toto absolutno se z jistých důvodů čas od času zavlní a vzniká prvotní Nejvyšší kosmické Vědomí, které se sebeuvědoměním a dalším vyhraňováním a dělením postupně proměňuje ve všechny poznatelné jevy jsoucna.

Celkem takto vznikají tři kontinua (dharmakája, sambóghakája, nirmánakája) -  prázdnoty, utvářecích energií a  utvářeného hmotného světa, rozdělených do 31 sfér (dimenzí) bytí jakožto světů objektivních skutečností, které odpovídají jednotlivým stavům vědomí dosažitelných v osmi buddhistických pohrouženích neboli vnorech.

Nejnižšími sférami v této hierarchii jsou temná (bezduchá) prázdnota, mrtvá (mineralizovaná) hmota a naraka (pekla), z nichž za nejvyšší se považuje naše Země, která je zároveň i nejnižším (zvířecím) rájem. Nad námi jsou již šťastné sféry smyslových žádostí coby ráje nižší a vyšší, "kde vzniká jen málo bolestných reakcí", praví Mistr a dále rovněž nižší a vyšší nebe. Počítáno zdola čtrnáctou dimenzí je oblast Mahábrahma (Velkého Brahmy).

Nad jeho říší se rozkládají sféry transcendentní neboli nadsmyslové, jelikož je netvoří žádný z prvků, z nichž je složen náš vesmír - země, oheň, voda, vzduch a éter. Jde tedy o zcela jiné prostředí pro existenci, než-li je nám známé a proto zde hovoříme nikoli o životě s pro něj typickým vznikáním a zanikáním, ale o bytí, které není ničím podmíněné a proto je věčné.

I samotná Nauka je z tohoto důvodu přirovnávána k voru, který adepta přepraví na druhý břeh, ale s sebou si jej vzít nemůže. A odložit musí dokonce i tu dosaženou moudrost, která je pro nás vrcholem úsilí neboť se zde rozprostírá úplně jiný svět a "ten je kouzelný", praví Mistr.

O tomto transcendentním bytí poučuje Mudrc z kmene Šákjů Brahmu jménem Bako, který vlivem času již zapomněl, že nad jeho světem, který on považoval za nejvyšší, se rozprostírá světelný druh bytí, nad ním zářící druh bytí a nad ním mocný druh bytí (viz. Dvacet jedna řečí askety Gótama zvaného Buddha, Praha 1993) a připomíná Brahmovi, že na rozdíl od něj, on toto bytí vidí a zná a tím je mu vysoko nadřazen.

 

                               

                                Buddhistické vnory.

Vstoupit do jednotlivých dimenzí lze praktickým úsilím meditačním skrze pohroužení neboli vnory (a to zejména vytvořením podmínek pro jejich vznik). Postupně je možno dosáhnout čtyř nižších vnorů, představujících jak stavy vědomí, tak i samostané světy prožitkových kategorií.

 Pokud adept v této fázi nezemře, musí jít dále a uskutečnit ještě čtyři vyšší vnory. V pátém zažije nekonečný prostor (stav, který ve starém Egyptě představoval sokolí bůh Hor – Pán nekonečného prostoru“, pravil buddha Josef), v šestém vnoru nekonečné vědomí, sedmý je zván říší docela ničeho a osmý je pak hranicí možného vnímání.

"Při těchto zkušenostech", praví Mistr, "zažije adept všechno štěstí, po kterém kdy toužil". Existuje ještě devátý vnor, který jóginové znají jako samádhi, kdy je denní vědomí zničeno a nastupuje vědomí extatické, kdy je zažíváno samotné absolutno, jakožto Jednota veškerenstva.

 

                                   

                                      Božská hra.

Může-li něco vzbudit nadšení, pak zajisté skutečnost, že vše existující je jen hrou Nejvyššího kosmického Vědomí. To dokládá Mistrův výrok, že „ani buddhové neznají svůj vlastní osud majíce v tomto ohledu zakrytého vnitřního zřece".

To je logicky možné pouze v případě, že onomu Svrchovanému (viz. Rámakrišnův výrok „aby se zrodilo božské, musí zemřít lidské a i to božské musí zemřít, aby se zrodilo Svrchované") záleží na tom, aby i pro tathagáty byla jejich cesta zajímavá, což by při znalosti vlastního osudu již samozřejmě nebyla. Existenci tohoto Svrchovaného potvrzuje i buddha Josef, který pravil, že „existuje Bezchybná Síla, která vede buddhy“.

 Tato líla (božská hra), jak uvádí indické duchovní prameny, je věčná a Mistr potvrzuje, že „ani buddhové minulosti, přítomnosti a budoucnosti něvědí, kdy to začalo a kdy to skončí“. Sám Buddha si v pohroužení vzpomenul "jen" na osm vzniků a zániků vesmírů, bytosti z nejvyšších sfér jich však mohou pamatovat 84 tisíc(!) a v této souvislosti bývá užíván termín mahákála, tj. Velký čas.

Motiv této líly Mistr objasňuje výrokem o „bezcílné duchovní jsoucnosti“. Je-li Nejvyšší kosmické Vědomí věčné, bez konkrétního cíle a bývá přirovnáváno k nekonečnému oceánu blaženosti (Mistr uvádí blaženosti „nadpomyslné“ nebo "pro člověka neúnosné“), pak jistě není důvod, proč si takto nekonečně dlouhou dobu nehrát. No a my se momentálně nacházíme v řádně přiostřené zápletce této božské hry (Rámakrišna odpovídá na dotaz, proč existuje zlo: „Aby se přiostřila zápletka“)…

 

                                      

                                      Kosmogonie.

Buddhové dokáží vysvětlit kosmos od A do Z nemaje záhad v žádném ohledu. Činí tak vlastním pozorováním, nikoliv pomocí byť sofistikovaných přístrojů. Mistr Květoslav k tomu říká: „Přepadl mi do nitra vesmír a od té doby jej vnímám jako svůj vnitřní objekt“.

Zdánlivě nekonečné kosmické rozměry je možno příslušným zmenšováním nebo zvětšováním relativizovat. Odhadem existuje sto miliard galaxií, což je i počet buněk lidského těla – a je po nekonečném vesmíru. Ostatně Mistr to také nadmiňuje, netvoří-li takto všechny galaxie dohromady vlastně jednu Superbytost ("objekt tak velký, že uniká všem pozorovacím možnostem", říká Mistr). Sice uvádí, že "to čtenáře nemusí zajímat" (takže o to více nás to zajímá), ale víme, že právě takto indická mytologie zobrazuje Mahávišnua ležícího v transcendentní Prázdnotě na hadu Šéšovi a z pórů jeho božského těla vystupují jednotlivé vesmíry (galaxie?)...

94082840c97b1ea75f1271075e0316ef.jpg

Jak praví Mistr: "Višnu, to už  je opravdu velký Pán". Bývá také nazýván Íšvarou, tj. Svrchovaným Pánem vesmíru a jeho Udržovatelem, což jako avatár Krišna potvrzuje v Bhagavadgítě: "Ač nemusím, jsem neustále činný ve všech třech světech. Kdybych přestal být činný jen na okamžik, vesmír by zanikl a všechny bytosti by propadly zkáze".

Buddha Květoslav také uvádí pro nás zásadní věc, která nám k tomuto božstvu (pokládanému za ryze indické) pomůže najít správný vztah - to Višnu nám dává a umožňuje to, co máme u sebe za jedinečné a nejdražší - individuální vědomí sama sebe.

Vesmíry pak tvoří Brahmové - Bohové Stvořitelé a to, jak uvádí i Bible, Slovem a tím je AUM. Dokonce, praví Mistr, "Brahmové jsou touto činností tak zaujati, že neumí nic jiného, pouze tvořit. Což je zaměstnání dosti pochybné“, podotýká k tomu. Proto třeba v Indii, oproti Šivovi a Višnuovi, je Brahmovi zasvěceno jen velmi málo chrámů…

Mnoho by zde získali astronomové a astrofyzikové neboť jejich teorie jsou někdy mylné. Vesmír nevznikl Velkým třeskem, ale byl hotový ihned jako gigantický krystal“, pravil buddha Josef. Můžeme si dovodit, že tedy vše bylo jaksi na svých místech a impulzem se rozzářilo, aby to po eónech let zase zhaslo (Brahmův den jakožto období projevu a Brahmova noc coby období neprojevu).

Z toho vyplývá, že náš vesmír se nerozpíná a tedy také neexistuje tzv. úniková rychlost galaxií. Nad krkolomností teorie, že by se některé galaxie měly pohybovat téměř rychlostí světla, podotýká Mistr: „Jedná se o optický klam“. Jsem pouze laik, ale jelikož se mají nejrychleji pohybovat nejvzdálenější galaxie, hledal bych příčinu třeba v rotaci (když už všechno rotuje) onoho gigantického krystalu - vesmíru ("pole, v kterém plavou všechny galaxie", říká Mistr), kdy objekty nejdále od středu ležící by takto mohly působit. Ale to je na odbornících.

Mistr rovněž potvrzuje informaci z véd, cože se vlastně rozkládá za naším vesmírem - je to mnohem větší vesmír transcendentní, který je dokonalý a Mistr praví doslova: „Brahmové tvoří jen jeho ubohé kopie!“ Jas tohoto dokonalého transcendentního vesmíru se nám vizuálně (naštěstí) jeví jako temnota – a díky tomu si můžeme vychutnat  řádově nižší světlo našich hvězd.

Mistr také uvádí popis, jak může vypadat takové "nižší" transcendentní bytí: "Při zániku kosmu se většina tvorů zrodí mezi bohy abhasara ( tj. nad sférou, odkud se rekrutují Mahábrahmové, uvádí jinde). Asi proto, že byli očištěni utrpením a hrůzami posledních dnů světa. V této sféře žijí pouze v radosti, putují  od systému k systému a žijí nezměrnou dobu" (mezitím se vystřídá několik Velkých Brahmů).

 

 

                                    

                                   Exoterrární život.

Ve shodě s poznatky véd uvádí Mistr, že „vesmír je velice hustě a beze zbytku osídlen“. Nejblíže nám podobný život je přitom dle jeho sdělení hned vedle nás na Venuši(!) (doslova praví „život ne nepodobný tomu na Zemi").

V této souvislosti přichází z jeho strany varování: „Kdyby lidé věděli, co se skrývá v hlubinách kosmu, seděli by pěkně tiše na Zemi“. Jak by takový nežádoucí kontakt s jinými druhy třeba mohl vypadat, uvádí jinde: Kdysi pradávno žily na Zemi odporné bytosti živící se lidskou bolestí“. Existují pro nás tedy horší a děsivější predátoři, něž-li nějaký filmový Vetřelec. My ale zatím optimisticky do vesmíru voláme, kde přesně bydlíme a jací jsme (jak chutní jsme?). Podobně Mistr hovoří o božstvech - to že jsou silná (a proto božstva) neznamená automaticky, že jsou také dobrá.

Tak jako v jiných oblastech i zde se hraje komedie, kdy vědci z NASA opatrně připouštějí možnost existence bakteriálního života na jiných planetách a velmoci mezitím v nejpřísnějším utajení kolaborují s některými mimozemskými druhy nižšího řádu v úsilí o získání strategických technologií (viz. Ushrs-Pha: Úvod do metafyziky a esoteriky Indie, Plzeň 1995 - k tomuto autoru podotýkám, že se k němu vyjádřil buddha Josef s tím, že jej vede "velmi moudrá bytost" - jeho duchovní guru).

Naše přežití by bylo krajně nejisté, pokud bychom ztratili neviditelnou, ale účinnou duchovní ochranu (k čemuž nás vede konzumní materialismus), kterou Mistr popisuje jako „zeď v neviditelnu vůkol lidstva“, které je podle jeho slov "jako celek tou nejmenší figurkou na pláni univerza“ (zde se přímo vnucuje srovnání s Tolkienovou trilogií Pán prstenů, kdy si maličcí hobiti z Kraje v klidu pokuřují a popíjejí a ničehož nevědí o strašlivém Zlu a nemají ponětí o silách Dobra, které za ně bojují a se obětují).

 

                                     

                                        Involuce.

Darvinismus, praví Mistr, postihuje jenom část skutečnosti, evoluci. V případě člověka však jde vývoj opačným směrem a hovoří zde o involuci.

První lidé se na Zemi zjevili, jako typy spíše duchovité, již více než před miliardou(!) let. Přišli, respektive klesli sem odněkud z rájů a nějakou dobu byli schopni se pohybovat  v obou dimenzích. Pak vlivem prostředí jejich těla začala hutnět a časem se na všechno zapomnělo.

Archetypem člověka se tak stala bytost známá jako Adam Kadmon. Mistr zde potvrzuje pravdivost legend o prvotních obřích lidech, kteří byli pro staré Řeky Titány a u Židů známí jako Nephilim (dle legend jsou např. dvě obří těla "starých" uložena ve Lhase pod Potalou z doby, kdy Tibet byl ještě přímořským letoviskem, aby se vlivem kataklyzmatu během několika dní stal střechou světa).

Všichni vesměs bez problémů přijímáme, že kdysi existovali  dinosauři velcí jako patrové domy ba celé bloky domů, kdy nějtěžší z nich tzv. sauropodi vážili i více než 100(!) tun, z kterých se vlivem evolučních procesů stala např. dnešní drůbež. 

Těžko už prolomitelným tabu však je, že naši prapředkové zprvu, jak uvádí Mistr, dorůstali až 12(!) metrů výšky, aby se pak zmenšili na 8 a 4, až nynější vzrůst většinou nepřesahující 2 metry. Nálezy těchto gigantů jsou prostě kulturním šokem silně bořícím naše křehké sebevědomí. Přesto jsem si dovolil z internetu stáhnout příslušné foto...  Zde je také vysvětlení, proč si staří Egypťané i Řekové dávali tolik námahy a budovali obří chrámy pro svá obrovitá božstva – dělali je prostě v jejich životní velikosti.

6f946d701c973f7b0d028947a24310ff.jpg

 Pro zajímavost pro ty, kteří se archeologií až tak nezabývají, připojuji ještě obrázek jednoho z gigantických monolitů, ze kterých byla vybudována známá terasa v libanonském Baalbeku. Té těžko říci jinak, než-li kyklopská stavba a nad jejím stářím visí mnoho otazníků. Ani archeologům není dobře při představě, že by se lidé našeho vzrůstu vůbec pokusili hnout s takovýmito monstry o váze i přes 1000(!) tun (největší monolit má 1200 tun, takže při zatížení 100 kg na osobu by jej muselo táhnout 12 000 lidí) a usadit je na sedmimetrové převýšení terénu s přesností, že mezi nimi neprostrčíte žiletku, nemluvě o opracování samotném (oficiálně tvůrcům megalitů i stavitelům pyramid přiznáváme toliko kamenné a v lepším případě měděné nástroje - které se ale nenašly. Měď je ovšem měkká...).

maxresdefault.jpg

Nemáme tušení, které etnikum bylo před tisíciletími natolik vyspělé, že vystavělo takovýto monument a nac zcela schází motiv pro takovou nesmírnou námahu, jelikož jde v podstatě o architektonickou banalitu - terasu bez větší estetické hodnoty a zjevného smyslu, ježto chrám na ní vznikl až mnohem později.

Stejně tak degeneroval člověk i co délky života. Mistr uvádí, že zprvu se "staří" (kteří "v klidu žili a v klidu umírali") dožívali 84 000 let a podotýká, že je to výhoda pouze relativní, pakliže je na všechno dost času a lidé tehdy dospívali, když jim bylo 5000 let... Bibličtí  Noe a Metuzalém jsou ještě uváděni jako poslední z dlouhověkých (další pak např. v čínských pramenech), kteří už ale žili relativně krátce – „pouhých“ 800 let.

A tak od doby příchodu našich prapředků na Zemi zde vniklo bezpočet rozličných a podivuhodných civilizací, o většině z nichž dnes nemáme ani potuchy a jak pravil buddha Josef, „mnohá jsou tajemství lidského rodu“.

Na různých archeologických nálezech skutečně vidíme, že kultura a vědění se až tak nevyvíjejí, jako jsou spíše předávány coby pochodeň civilizačních znalostí a dovedností z hlubin dávnověku.  Celou soudobou koncepci dějin např. zcela rozbíjí komplex v tureckém Göbekli Tepe (viz. http://www.gobeklitepe.estranky.cz/), datovaný na zhruba 10 tisíc let př.n.l., jiné nálezy byly zatím vědou "statečně" ignorovány (jak Mistrovi pravil jeden vědecký pracovník "protože by to věc příliš komplikovalo").

gobekli-tepe-pillars-615.jpg

Poslední z těchto velkých starých kultur byla legendární Atlantida, které je naše bílá rasa dědicem, a to i tím karmickým - znovu jako tehdy stojíme na prahu úplného zničení.

Před dvanácti tisíci lety prošla Země velikým kataklyzmatem, které během jediného dne smetlo tehdejší vyspělé civilizace (nejčastěji se uvádí Atlantida, Lemurie, Hyperborea a Mu). Došlo k vychýlení doposud k ekliptice kolmé zemské osy a počala její precese a s tím i čtyři roční období, což vedlo k nutnosti vzniku zemědělství a zavedení solárních kalendářů namísto lunárních.

Starý svět náhle zmizel a stal se legendou a střípky uchovaného vědění daly vzniknout novým civilizacím, a to zejména v Egyptě a Mezopotámii, kde dle legendy po potopě "připlouvá" bohyně Inanna, pozdější Ištar a "přináší tabulky veškerého vědění" (což je očividně dosti nebožský příchod a zdroj informací podobně, jako by např. Jahve "přijel" a předal svému lidu periodickou tabulku prvků).

K této precesi zemské osy o které staří Egypťané věřili, že je pouze dočasná a že ji bohové znovu vyrovnají, praví Mistr, že při přesném výpočtu kritického místa lze tuto zemskou osu vyrovnat nepatrnou silou, doslova prstem.

Bylo-li příčinou tohoto vychýlení blízko prolétající kosmické těleso nebo nezodpovědný fyzikální experiment atlantských vědců s antihmotou, jak naznačoval buddha Josef (a v případě švýcarského CERNu je to stejné), není podstatné. Tehdejší svět zatopila voda z vylitých oceánů a moří a zcela se změnila hydro i termodynamika Země.

Atlantida jako kontinent rozkládající se mezi Evropou a Amerikou zmizel pod hladinou oceánu, která od té doby neustále stoupá (o 100-150 metrů!), takže se jedná o pokračující proces (doporučuji shlédnout obrysy kontinentů zatopené mořem na Google Earth, je tam krásně vidět mnoho zajímavostí, např. čemu se kdysi říkalo Mahábharáta - Velká Indie nebo původní velikost Řecka z kterého zbyly jenom "holé kosti", jak vyprávěli egyptští kněží Solónovi, jenž tyto poznatky sdělil svému žáku Platónovi).

Mistr přímo uvádí, že Dokonalá Nauka kterou znovuobjevil, je oním bájným „ztraceným pokladem Atlantidy“ (zasvěcenci byli tedy schopní přenést své tělo i s duševní výbavou do jiných dimenzí). Pokladem, který nám umožňuje návrat domů, do transcendentna.

 

                              

                              Příčiny úpadku lidstva.

 Jak Mistr osvětluje, na počátku sestupné linie člověka je zvětšující se jeho zájem o vnější prostředí, který v určitém bodě převáží nad nazíráním do svého  světelného, blaženého, božského a vševědoucího nitra (o tzv. vyšším já praví Mistr, že „to se nikdy nemýlí“ – tu zkušenost snad máme všichni, že tichý hlas v nitru řekne jak to je nebo co se stane a vždycky má pravdu, i když jej většinou ke své škodě ignorujeme).

Tento sestup probíhá permanentně v těchto tendencích: „Jestliže náplň vědomí tvoří toliko vjemy hmotné přírody, pokrývá se vědomí jakousi temnotou, nepoznáním. V takovém případě se pozorování stává více a více závislým na smyslových postřezích, což přivodí ztrátu správných inspirací a intuice. Nakonec se usídlí ve vědomí lhostejnost k vyššímu způsobu života a tím de facto i ke stavu, který se vykazuje bezstarostností a samovolně vystupujícími radostmi. Potom zbude zájem pouze o hmotné věci a to člověka zatíží psychicky tak, že se stane nevrlým, sobeckým a nevlídným. Tyto duševní sklony v něm pak vzbudí sklony k ubližování. Ubližování zase tvoří zlou karmu a vůbec je semenem všeho zla na světě“ (K.M.: Světlo géniů, Praha 1991).

Linie sestupu je tedy tato: rozptýlenost (do okolního světa)

- z toho vzniká nevědomost

- z toho vzniká vyhraněné jáství

- z toho vzniká sobectví

- z toho vzniká ubližování a veškeré zlo.

Linie vzestupu je pak zřejmá: vyznavači buddhismu se mají zříkat ubližování v každé formě (skutkem, myšlenkou i pocitem a nejde-li to hned, alespoň se o to snažit)

- přát dobro všem bytostem (metta volané do srdce, nikoli ven do světa), čímž časem přestanou být sobeckými

- čímž se odosobní, čili zabijí své já – ve skutečnosti ale pouze svou nižší přirozenost, která je příčinou všech našich problémů a utrpení a „té opravdu není třeba litovat“, praví Mistr a dodává: „Zničením tohoto já se rozšíří uvědomování až za hranice vlastního těla a člověk později sebe identifikuje jako vědomí jsoucnosti veškerenstva“

- čímž se odstraní temný zákryt z jejich duše a přestanou být nevědomí

- čímž nebudou již rozptýlení

- a takto se proti proudu degenerace vrátí do původního stavu blaženosti bytostí karmicky mladých, jejichž přirozeným stavem jsou samovolně vystupující radosti a bezstarostnost (a odtud výše).

 

 

 

                               Budoucnost lidstva.

Je to možná překvapivé, ale budoucnost lidského rodu na Zemi neleží. Je to zvířecí ráj, který kdysi pradávno naši prapředkové osídlili a zvířatům zabrali. Budou tak zklamání jak masožravci, tak vegetariáni i ti vegani neboť Mistr praví doslova: „Ani to rajské ovoce není určeno pro člověka“. Náš skutečný domov je prostě jinde a "pobyt ve hmotném prostředí nám nedělá dobře", řekl k tomu buddha Josef. Dříve nebo později budeme odsud vzati, "země se zatřese a člověka na Zemi vystřídá jiný živočišný druh", praví Mistr.

Rmoutit se nad tím ale není potřeba. Povahou sansarického života je nestálost, utrpení, nevyhnutelný zánik všeho stvořeného a Mistr praví, že "člověk nikdy nebude pánem této hry, pouze její obětí" (a za těchto podmínek ji tedy nemá smysl hrát).

Pravda o našem původu je skvělejší, než co mohou nabídnout smyslové ráje nižší i vyšší, ba dokonce i ta různá nebe (kde ostatně "dlouhodobý pobyt jednoho taky dokáže pěkně otrávit", praví Mistr).  Pravým domovem člověka je sféra živých buddhů nirmánakája  a „tam se také navrátí ta část lidstva, která není duchovně zdegenerovaná“ , říká Mistr.

A tento příslib z úst vtěleného Višnua  můžeme považovat za příslib spásy lidského rodu. Tuto sféru (tzv. třetí tělo buddhovo) popisuje K.M. jako věčný (nepodmíněný) a překrásný ráj, který je však dokonalý, beze stopy hniloby a zmaru, která jinak zachvacuje všechno stvořené. A Mistr  vždy zdůrazňuje - stojí to za to.

 

 

 

                                         Závěr.

Toto je pouze nepatrný zlomek z nikde nevyčtených a nevyspekulovaných poznatků, které nám Mistr přinesl a vlastní studium Jeho mimořádného díla vás může obohatit tisícinásobně.

Nicméně, stejně jako apoštolové kdysi konstatovali, že některé podivuhodné informace, které jim Ježíš zjevil, nebudou moci být zveřejněny, pak i v tomto případě nelze dosud s ohledem na společenské a náboženské klima o všem otevřeně psát a hovořit neboť Mistr praví: "Středověk ještě neskončil". A jako vždy má pravdu neboť On Pravdou jest.

Květoslav Minařík a Josef Studený jako velicí bódhistattvové a buddhové neúnavně pracovali na zlepšení osudu nás všech zaváděním nových  tendencí v neviditelné oblasti, kterou Mistr nazývá říší příčin a v této souvislosti říká, že "v osudech světa není žádných nahodilostí". Společně provedou lidstvo nynějším údolím temnot do Nového věku a nastolí spravedlivější řád. Proto jim patří náš nehynoucí dík.

 

 NECHŤ JSOU ŠŤASTNY VŠECHNY BYTOSTI !

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: Re: Věky

(Nemo, 1. 1. 2022 16:05)

Připomínám si jak Josef predpověděl že po roku 2012 nástupuje věk Višnua místo starého věku Brahmy.Ohledně toho prestupu věků k jistým událostem ,ktreré Josef predpověděl došlo 1.1.2013,tak snad více bytostí zaznamenalo nějaké změny.

Re: Re: Re: Věky

(Zdeněk, 2. 1. 2022 7:15)

Připomínám si slova Květoslavova po jeho druhé realizaci, kdy nástup věku Višnua datuje rokem 1946:
„Později, když se mne událost s bohem Višnu již tolik nedotýkala, uvažoval jsem o té věci. Spolkl jsem přece Brahmu, a proto můžeme předpokládat, že tehdy, v březnu 1946, skončil jeho věk a počal věk Višnuův. A ani nelituji. Poznávám v každé buňce světového prostoru, že věk Brahmův byl věkem krve a obětí, nepochopitelného, věčného ničení, v němž se hromadily hekatomby jako pod vládou krutého starce-mocnáře. A i když vím, že podle tradic je Višnu vyšší jednotkou, pod jejíž vládou se objevují nesčetní Brahmové, přece tajně doufám, že se začal rodit nový věk, v němž Višnu bude zároveň i Brahmou a Brahma Višnuem podle znaků povahových. Kéž postoupení vlády jednoho druhému netrvá věčnost!“ (Josef Studený – Kečara, 1992, str.136)

Záporný princip

(Zdeněk, 6. 6. 2014 23:19)

Mohl byste shrnout či více osvětlit, ve kterých případech se usilující bytost o dokonalost nesetkává se záporným principem (Máro, ďábel), popřípadě kdy jeho působení pozbývá významu? Údajně takový případ znám není. Učení „moderního“ Dzogchenu totiž odmítá „válčení Buddhy s márem“, čili dívá se na tento problém s jistým despektem.

Re: Záporný princip

(Robert, 12. 6. 2014 22:28)

Dobrý den,
děkuji za také velmi zajímavý dotaz.
Pro čtenáře je třeba předně říci, že dzogčhen neboli Velká dokonalost je nejvyšším uskutečněním v odvětví vadžrajány zvané átijóga, kdy pomocí neduální kontemplace má býti dosaženo prvotního stavu bytí.
Odmítá-li tento směr "válčení Buddhy s Márem" může to být způsobeno tím, že i když adept tohoto směru buddhovství skutečně dosáhl, přistoupil na dohodu se Záporným principem, kterou tento vždy nabízí jako "plichtu" (pravil přece Máro-Zlý Šakjamúnimu - nechť se Vznešený nenamáhá šířit nauku...).
Řekl bych však, že K.M. tudo metodu nikde neuvádí neboť pro současné lidstvo není vhodná. Doktrína, že k samoosvobození dojde nicneděláním (údajně není třeba se ničeho zříkat, od ničeho se očišťovat a ani usilovat o jakoukoliv přeměnu), zdá se příliš zavádějící a může vést k tomu, že adepti se spíše vmyslí do výsledku své činnosti, než-li by skutečně dosáhli.
Je to totiž v příkrém rozporu s Mistrovými slovy: "Nejvyššího uskutečnění nelze dosáhnout, když je člověk vůči nejvyššímu stavu byť jen v nejmenší míře lhostejný. Člověk si musí žádat nejvyšší stav celou svou bytostí" (viz. Mahajánské texty, 120).
A nyní k samotné otázce. S Márem se usilující o dokonalost nesetkává v případě, že je jeho úsilí vlažné, či je pouze buddhista-teoretik. Květoslav uvádí, že "nekompromisní chtíče a nižší pohnutky předstupují jako duchovité personifikace jenom před toho, kdo sjednotil svou bytost ve vědomí a pak ji přenesl pomocí příslušného uvědomění do božského světa" (viz. Mahajánské texty, 121). Jinak se nám Strážce prahu nepředstaví, ale zůstane pouze hnacími silami našich bytostí. Máro přestane existovat až za hranicí atavismů a pozitivních živočišných chtíčů, praví Mistr, a odejde od nás, jakmile opustíme jeho působiště - svět, fyzickou smrtí (viz. Světlo géniů, 144-147).

Re: Re: Záporný princip

(Pavel, 26. 9. 2014 17:29)

Zrychleně, vím, že se o všem dá dlouhou povídat, ale také snadno ztratit téma. Temnota nás nejprve nepozorovaně ovládá, poté se zvnitřněnému projeví, což je lepší, ale je i další stupeň a zmiňuje to i KM: Máro je zosobněním našich špatných vlastností, nejsou-li tu, není třeba tohoto dramatu. Jinde uvádí, že Máro s námi nebojuje ve dvou případech: když nás zcela ovládá a také tehdy, když se už (v dlouho potřebném bódhisattvovském bludu) nezajímáme o svět, čili jsme pro něj objektem nezajímavým. Snad bych dodal i neviditelným.
Minařík ovšem také uvádí potřebu prožít tato dramata, je to vlastně cesta mahajány, o lidech, kteří prostě neumějí tiše zhasnout. Což mi připomíná slova Míly Tomášové: dharmy (vasány) tiše zaniklé.
Fajn stránky, přehledné a také živé. Témat není moc, ale tak akorát.

Re: Záporný princip

(Štefan, 7. 7. 2020 15:27)

Chcel by som vám to v krátkosti objasniť. Mára ,,zlý'' alebo diabol sú všetky naše vášne a nevedomosť ktorú musí adept na ceste kuslobode poraziť. Prvotný stav do ktorého vás majster v dzogčene uvedie je prázdny bez nevedomosťi úsudkového a analytického myslenia. Je to náš prirodzený stav. Po uvedení do prvotného stavu sa adept snaží v tomto stave zotrvávať. Ako som už hore uviedol tento stav je bez nevedomosti. Tu uz mára alebo diabol nemá dosah. Ale tu môže byť dzogčen pre ľudí trocha zavádzajúci. Myslia si že ich majster uvedie do prvotného stavu ako s čarovným prútikom a vyhnú sa všetkému zlému. Ale aby som.vás vyviedol z omylu, tak majster uvádza žiaka do prvotneho stavu až v prípade keď už žiak prešiel dostatočným jógickým výcvikom druhotnými jógami môžu byť aj sútry ako to bolo v mojom prípade a žiak už minimálne rozptýlil nevedomosť. Samozrejme v knižkách dzogčenu sa to javí ako hra ale adept na túto vysokú hru už má roky respektíve desaťročia výcviku za sebou a možno sa cvičil už aj v minulých životoch.

Re: Re: Záporný princip

(Robert, 11. 7. 2020 15:37)

Dobrý den, Štefane.
Děkuji za Váš příspěvek a bližší osvětlení praxe dzogčenu. Jak můžeme vidět, je to ideál duchovního úsilí, vznášející se vysoko dokonce i nad jógou! V obou směrech se proto, oproti řádově nižší mystice, nevyskytují ani ďábelský pokušitel ani tzv. mystické stavy, jak píše Mistr Květoslav neboť takto disponovaní vlastně již adepti se zřeknou světa přímo a jednou provždy, takže se s těmito jevy vůbec nesetkají, pakliže Strážce Prahu a mystické stavy jsou vnitřní reakcí usilujícího na jeho snahy provázené zároveň dosud ještě nevyhaslými tužbami a zájmem o svět.
Současný člověk je však zcela pohlcen bezvýhradným zájmem o své vnější prostředí. Proto ztratil právo na duchovní vývoj a použitím vyšších jóg na sebe uvalí toliko prokletí neboť se nedokáže vyhnout jejich zneužití, praví Květoslav.
Proto je jako bezpečná otevřena "pouze" ona mahajánská cesta mysticko-jógická, cesta životními zkušenostmi, kterou také, pro její očistný charakter, Mistr označuje za cestu bolesti. Proto i náš svět je záměrně nastaven tak, aby lidem přinášel více strasti než požitků, uvádí jinde.
Proto můžeme o dzogčenu soudit, že to není cesta, kterou by si člověk mohl zvolit, ale na základě karmických predispozic, tedy vysoké míry produchovnění a zásluh v předešlých životech si tato cesta svého adepta vybere sama.
S pozdravem Robert

Re: Re: Re: Záporný princip

(Štefan, 14. 7. 2020 11:23)

Zdravím p.Robert. Ďakujem. Dala by sa táto téma viac rozviesť. Ale všetko nám múdry priniesli v podobe slova alebo to napísali na papier. Áno nevedomosť je tá prekážka ktorú musí ľudstvo prekonať aby sa povznieslo na duchovnej úrovni. Naša spoločnosť je zahalená rúškom nevedomosťi. Nie je možné aby niekto poznal neduálny stav na úrovni intelektu. Ani tomu najinteligentnejšiemu sa to na tejto úrovni nemôže podariť. Bytosť musí mať priame poznanie tohto stavu. Sú to stavy bez nevedomosti. Tam pozná, toto je nevedomosť, z tohto pramení a takto ju môžem odstrániť. A tým odstráni aj klam v ktorom zije. Áno, tieto nauky z východu sú výnimočné. Privedú vás až k vytúženému spásnemu stavu. Ale sú dobré aj v našej západnej civilizovanej spoločnosti? Koľký z nás by boli ochotní vzdať sa svojej subjektívnej bubliny svojho postavenia odísť žiť do sveta ničoho akou je napríklad tibet. Takých je len hŕstka. V tibete sú ľudia inak mentálne nastavený. Tam žijú jednoducho povedané v ničom. Ale aj u nás musia ľudia pochopiť že bez toho aby sme sa niečoho nevzdali nič na douchovnej ceste nezískame. V našej pohodlnej spoločnosti si už málokto vyberie cestu odriekania. Veď načo, niečo ma bolí dám si tabletku, mám neblahé stavy mysle požijem alkoholický nápoj alebo inú omamnú látku čo naďalej prehlbuje nevedomosť. Prajem každému aby čo i len na chvíľu poznal neduálny stav a už nikdy nebude bažiť po zmyslovom svete. Pozná že je to klam. Prajem každému pokrok na jeho duchovnej ceste. Oplatí sa na tomto bojisku zotrvať. Ďakujem všetkým múdrym, ktorý tu boli alebo sú tu a ukazujú nám cestu.

Re: Re: Re: Re: Záporný princip

(Robert, 16. 7. 2020 13:31)

Dobrý den, Štefane.
Děkuji za Váš příspěvek a vhled, který odpovídá Mistrovu nálezu, že onen neduální a potenciálně tedy spásný stav, bude muset současné lidstvo, oproti svým duchovně vyvinutým předkům, kteří jej zprvu dosahovali pouhým poučením a později jógou, vydobýt jinak, než-li činností svého rozvinutého intelektu a vypětím duševních sil, které jsou již notně vyčerpány skrze nikdy nekončící boj o světské pohodlí a výhody, či pro pouhé nekončící starosti o přežití v příliš složitém prostředí moderní společnosti.
Proto Květoslav o svém systému hovoří jako o mystické předpřípravě, která má za cíl své žáky nejprve přivést k mravní očistě, projevující se zejména v citovém a myšlenkovém zušlechtění, jež vytvoří předpoklady pro dobré konání neboť nežijeme ze slov, ale ze skutků, praví k tomu.
V nevědomosti totiž člověk zůstává pro lpění na svých sklonech, které mu zpětně znemožňují odosobnění, aby mohl zřít nijak nezkreslenou Skutečnost. Proto "stupeň pravého mystického zasvěcení je přímo závislý na stupni překonání osobních sklonů, na stupni odosobnění", uvádí Mistr (Drahokamy 1, str.66).
Aby tedy člověk již nebažil po smyslovém světě a mohl dojít k osvěcujícím stavům, musí svou bytost nejprve převychovat a uklidnit. Není totiž problém dosáhnout stavu buddhy, říká Květoslav, ale je problém jej podržet až k jeho realizaci. A i poté, když případně buddha nežije jako buddha, praví dále, může jej ztratit.
Vše je tedy zcela závislé na přijaté životosprávě, která je dle něj rozhodujícím činitelem na cestě. A protože v józe nelze přeskakovat jednotlivé stupně, uvádí Mistr, musí se všechna pozornost usilujících soustředit v prvé řadě na rozřešení problému svého nešťastného života užitím jamy a nijamy, a tedy nastoupit cestu nebesy.
S pozdravem Robert

Re: Záporný princip

(Karol, 23. 12. 2020 15:27)

...s "Márom" sa nestretne bhakta, ktorý žije svoj bežný, každodenný život s vedomím trvale upretým do "božských úrovní", resp, s mysľou trvale upretou k božstvu (tak ako pojem "božstvo" chápe v danom okamžiku)...ak bhakta postupuje s patričným nasadením, jeho egoizmus sa postupne umenšuje, takže v ňom nevyvstane pocit "ja som niečo dokázal"...takže prechádza, bez toho aby si to uvedomoval, čiže bez pocitu "ja som ten kto koná" úrovňami vedomia...v podstate je posúvaný úrovňami vedomia ako "nikto"...preto na jednotlivych "hraniciach sfér" nenachádza "anjela s plamenným mečom", ktorý by mu bránil v postupe...vývojový posun takéhoto bhaktu je priamo úmerný umenšeniu jeho osobitosti, takže postupne môže byť posunutý až do najvyšších úrovní arúpadháta...a to všetko bez najmenšieho pocitu vlastného úsilia, alebo zásluh...takže nemusí bojovať s jednotlivými "božstvami"-personifikáciami kvalít tej-ktorej úrovne, ale prechádza týmito úrovňami bez toho, aby nejaké božstvá vôbec zaregistroval...vníma iba kvalitu úrovne v ktorej sa ocitol...skrátene: na konci bhaktického vývoja sa ocitne v stave z ktorého sa už nemá kam posúvať, pretože zmizol "ten čo sa posúval" (spozná prázdnotu ako stav vedomia)...spomínaný bhakta bol zredukovaný na číre vedomie "ja som"...ak v tomto stave zotrvá potrebný čas, zmení sa trvale jeho identita (vznikne trvalá relizácia tohto stavu)...potom mu zostáva už len "donosiť toto telo"...buddhizmus nie je bhaktijóga ani viera...nepripúšťa možnosť, že by nejaké božstvo pracovalo s adeptom ako "vinohradník s viničom" (viď nový zákon), ktorý výhonky čo prinášajú úrodu ošetruje, aby prinášali ešte viac úrody a jalové odstraňuje, aby nevyčerpávali kmeň...čiže bhakta postupujúci s vedomím, že nie on, ale božstvo koná, prechádza jednotlivými sférami bez toho, aby sa voči nim nejako vyhranil a tým vyvolal odozvu v danej úrovni, kde sa ocitol...platí totiž: ...ak vstúpite niekam ako "niekto", nájdete, uvidíte tam "niečo"...ak tam vstúpite ako "nikto", vnímate len kvalitu, ktorá sa takisto nepersonifikuje...potom nemusíte napr. bojovať s Indrom ako Kvetoslav, keď prechádzal úrovňou, kde sa mu Indra, ako reprezentant tej úrovne musel zjaviť osobne, pretože Kvetoslav tou úrovňou prechádzal ako "niekto"...takéto násilné vlámavanie sa do úrovní má za následok, že na hranici rúpa a arúpa zaregistruje buddhista jav zvaný "Máro"...Máro je zosobnením negatívnych bytostných zložiek takto postupujúceho buddhistu, zložiek ktoré uroveň arúpa akoby "odfiltruje" z bytosti buddhistu...treba podotknúť, že ak sa budhista prebojuje až na hranice rúpa a arúpadháta tak rozhodujúci moment, pre vyvolanie javu zvaného Máro je jeho vedomie "ja som ten kto koná"...čiže snaží sa vstúpiť do úrovní bez tvarov ako vyhranená bytosť, čiže v tvare, čo je nemožné...vznik Mára je len prirodzená obrana úrovne arúpa pred vniknutím technickými postupmi...bhakta tento problém nemá...dovoľulem si tvrdiť, že Kvetoslav preto po dovŕšení svojho "technického vývoja" a príslušných realizácií 20 rokov "bhakticky" usiloval...možno vďaka tomu sa mu ku koncu podarilo Mára oslabiť...........na vysvetlenie: pri opakovaných "neoprávnených" vstupoch do úrovne arúpa sa "odfiltrovaná" časť bytostnej energie personifikuje a stane sa nezávislá na svojom "stvoriteľovi"...následne mystik, ktorý zapríčinil vznik svojho Mára, musí do konca tohto svojho vtelenia rátať s jeho existenciou a prípadne s ním nejako bojovať (viď Kvetoslav)...na ospravedlnenie usilujúcich buddhistov, ktorí majú túto skúsenosť treba dodať, že nevýhoda usilovania v režime "ja som ten kto koná" nie je zjavná do doby, pokiaľ nevznikne spomínaný Máro...preto si trúfam opovážlivo tvrdiť, že toto zistenie viedlo Kvetoslava k jeho 20 ročnému bhaktickému úsiliu...berte to prosím ako moju špekuláciu, rešpektujem aj iné názory, len som si to dovolil uviesť ako jednu z možností...táto téma obsahuje mnoho ďalších zaujímavých momentov, snáď toľkoto na vysvetlenie postačuje....

Re: Re: Záporný princip

(Robert, 27. 12. 2020 13:16)

Dobrý den.
Děkuji za Váš příspěvek snažící se jít do hloubky věci, připomínám však, že případným spekulacím by se mystik ze zásady měl vyhýbat neboť na tenkém ledě se ocitá už i ten, kdo má tzv. vlastní názor - z těchto osobitých názorů a představ, které člověk posiluje vírou v ně, právě vzniká onen Strážce prahu, varuje Mistr.
Mystika není totéž, co řadově vyšší jóga s kterou Květoslav začínal a proto coby jogín, jenž se jednou provždy odvrátil od světa, se ve svém duchovním vývoji s tímto jevem nesetkal dříve, nežli pojal úmysl onu znovuobjevenou zavátou stezku buddhů "sdělit i jiným", jak o tom píše v Drahokamech 2:
"...něco mimo mou osobu na mou myšlenku hned zareagovalo, že se mi můj záměr nesmí zdařit" (str.43).
"...tím jsem dospěl k poznání, že naše rozhodnutí mají své duchovní nepřátele - tím mým nepřítelem, jak jsem poznal, byla tzv. strážkyně Prahu" (str. 44).
Co jej pak přivedlo k bhaktijoze, uvádí Mistr v Drahokamech 1:
"Jinak ovšem musím říci, že mé realizace byly přehozeny. Druhá měla být první a první měla být druhou. To se stalo proto, že jsem neměl gurua. Odpovědný guru by totiž nikdy nepřipustil, abych usiloval o koncentraci, při níž tak mnoho záleží na rozdělení subjektu a objektu...je tedy nesmírně důležité zachovat správný postup" (str.119).
"Abych totiž mohl dosáhnout své první realizace, musel jsem dosáhnout koncentrace, v níž byly subjekt a objekt dokonale odděleny. Realizací se však zesílila tendence duševnosti abstrahovat ode všeho skutečného a tím se stalo aktuálním, abych se zachraňoval uvědomováním si hmoty, jejímž představitelem bylo především mé vlastní tělo (str.115).
"Tím jsem se připoutal vědomím na tělesnost a to mě vedlo k započetí nové mystické snahy, k bhaktijóze. Její pomocí se tělo prostřednictvím citového přetvoření uzpůsobí k realizaci božské. Ta byla mou druhou realizací po dvaceti letech usilovné praktické bhaktijógy" (str.116).
"Jenže mystická cesta není dána počiny vůle, nýbrž stavy bytí. Musel jsem dbát na situaci vytvořenou stavy první realizace, a proto osvobozenou již mysl ponořit do bytí, abych je praxí bhakti proměnil z lidského na božské" (str.117).
Mistr pak píše, že při cestě vzhůru přes nebesa a božské oblasti do transcendentna, mohl zjišťovat obyvatele jednotlivých sfér jako silová napětí či uskupení a při cestě zpátky zase jako jednotlivé personifikace těchto sil. Při tomto zjistil, jak uvádíte, že sféry arúpa jsou od oblastí tvarových (rúpa dhátu) dobře odděleny mocí, vázanou právě na tento tvar jakožto nejvyšší formu guny tamas, kterou nazýváme Strážcem prahu.
S pozdravem Robert

ze zkušenosti

(Petr, 25. 4. 2021 3:44)

Jdete cestou,ze zkušenosti pokud se mohu zeptat,co Vám znemožňnuje jít dále.Slyšel jsem verzi,že šlechta rozháda lidi aby zůstala u moci.Možná moc neumožňuje řěšení.Možná něco jiného.Málokody je umožňěno zkoumat důsledně.

Re: ze zkušenosti

(Robert, 25. 4. 2021 6:35)

Dobrý den, Petře.
Řešení tohoto problému uvádí Mistr Květoslav ve své knize Jóga v životě současného člověka: "Mají-li se žáci mystiky vyhnout nebezpečí rozvoje neplodného myšlení a spekulací, nesmějí svou mysl plnit vjemy ryze abstraktními, nýbrž konkrétními. Z nich věcí nejbližší je jejich vlastní tělo" (str.40).
S pozdravem Robert

Zdroj

(Marcel, 5. 6. 2021 18:33)

Ahoj,

Odkud presne pochází uvedene Minaříkovi citace: „ani buddhové neznají svůj vlastní osud majíce v tomto ohledu zakrytého vnitřního zřece" a „ani buddhové minulosti, přítomnosti a budoucnosti něvědí, kdy to začalo a kdy to skončí“ a treti „Kdyby lidé věděli, co se skrývá v hlubinách kosmu, seděli by pěkně tiše na Zemi“ ?

Diky

Re: Zdroj

(Robert, 9. 6. 2021 6:54)

Dobrý den.
Děkuji za Vás dotaz, dosud mne však nenapadlo dělat si výpisky z Mistrova díla a tak pokud to pro sebe považujete za důležité, budete muset zapátrat sám.
Ač Květoslav v Přímé Stezce (str.192) uvádí Studium mystiky jako jednu z šestnácti ctností slovy "když budete dokonale znát nazpaměť to, co vám mystická nauka ukládá jako praktické úsilí", zde se již jedná spíše o zajímavosti, jakých uvádí nesčetně. Nyní třeba držím v ruce Drahokamy 2, kde se na str. 79 můžete dočíst o životě na Venuši, což k onomu mystickému praktickému úsilí ovšem nijak nepřispívá.
Jelikož však Mistrovo dílo neustále znovu a znovu pročítám, budu na Vás pamatovat a uvedené citace postupně zaindexuji, může to však trvat i roky.
S pozdravem Robert

něco je jinak

(Jara, 10. 8. 2020 12:34)

Dobrý den, většina textu týkající se původní nauky je zajímavá a zřejmě i postavena na základech získaných meditací a zkušeností. Nevyjadřoval bych se však (býti autorem) k věcem ohledně vesmíru (viz rozpínání, pohyb galaxií apod). Stejně tak bych nešířil snímky z netu, které již dávno byly odhaleny jako fotomontáž. Tyto příspěvky znehodnocují dobré myšlenky uvedené v textu a snižují věrohodnost autora. Tento příspěvek není útok na podstatu článku.

Re: něco je jinak

(Robert, 10. 8. 2020 16:37)

Dobrý den,
děkuji za Váš věcný příspěvek. Guru Josef říkával, že tento svět je švindl na švindl a tak s odstupem času s Vámi souhlasím, že by bylo vhodnější přidat k inkriminovaným snímkům ještě výraznou poznámku "ilustrační foto bez záruky pravosti".
Stejně tak, když jsem na základě Mistrova poznatku vyjádřil určitou hypotézu, kterou ostatně může v dohledné době formulovat kterýkoliv astrofyzik, a poznámkou na konci článku, že "jsem pouze laik a je na odbornících", jak se s Květoslavovými postřehy vypořádají, jsem snad dostatečně nezdůraznil, že se jedná o tvrzení, kterou bude teprve nutno dokázat nebo popřít jinak, než-li pouhou logickou dedukcí.
Skrze Vás tedy nyní obě věci prostřednictvím tohoto příspěvku napravuji a ještě jednou Vám za podnět děkuji.
S pozdravem Robert

Re: něco je jinak? není, všechno je, jak má být

(Zdeněk, 13. 8. 2020 21:16)

Dobrý den.
Pokud JARA píše, že texty na těchto stránkách jsou v pořádku, pak je jistě minimálně na úrovni webmastera, neboť si to dovoluje posuzovat. Proč ne … Potom ale nechápu, proč mu vadí vyslovený „názor“ na stvořený vesmír a obrázky z netu jako doplňující materiál, nehledě na to, že není specifikováno, které že ty obrázky jsou fotomontáže a co je na nich závadného. – Dovolím si však tvrdit, že webmaster není závislý na věrohodnosti své osoby. Z příspěvku od JARY vnímám spíše netoleranci. Navrhuji na článku nic neměnit – je v souladu s učením Květoslava Minaříka a jeho názory na stvořený svět. Pokud se má něco nebo někdo změnit, může to udělat JARA ve svém odosobněném názorovém přístupu.

Re: Re: Re: Re: Re: Záporný princip

(Štefan, 17. 7. 2020 1:51)

Bingo p. Robert. Presne ako hore uvedené. Celá cesta ku spáse je o prekonaní našich zvykov. Na základe dlhotrvajúceho zvyku vzniká závislosť. A kde je závislosť tam je aj nevedomosť a klam a v nevedomosti človek nevidí svoju závislosť a žije v ilúzii. Životospráva jógina je v podstate jedna veľká odvykacia kúra. Ale čo to tá ilúzia vlastne je? Je to projekcia našej mysle ktorú máme uloženú ako pamäťovú stopu. V celej tejto hre má pamäť veľkú úlohu. Na začiatku teda v útlom detstve bola naša pamäť celkom prázdna. Na základe žiadosťivosti a zmyslového kontaku sa každý vnem uložil do pamäte. Na začiatku boli tieto vnemy úplne strohé. Iba subjekt objekt. Presnejšie povedané privlastňovali sme si jednoduché objekty z tohto sveta ktoré sa ukladali do našej pamäte. Náväzne na to prišli pojmy a začala sa tvoriť osobnosť. Všetky zážitky a aj časová a priestorová stopa. Hovorím o priestore v samsáre. Veď sa hovorí že čas neexistuje. Je to presne tak. Časová stopa je vytvorená len na základe našich prežitkov. Ale keď neexistuje čas existuje vzdialenosť? Ľudia myslíte si že naozaj niekam kráčate? Až keď sa zobudíte z tohto sna zístíte že žiadnu vzdialenosť neprekonávate a ani osobnosť neexistuje. Je to len projekcia našej mysle. Ale tu nech už si vytvorý každý svoj názor na základe vlastného vyššieho poznania. Ale pozor ani ten názor nepovažujte za stály.A nesmieme zabudnúť na naše telá a pocity. Aj telo sme vnímali len ako objekt až kým sme si naň nezvykli a vnímame ho ako naše. A samozrejme telu patriace pocity ktoré boli ako prvé ktoré sme si privlastnili. A pocity budú posledné od ktorých si na ceste ku spáse odvykneme. Od celej tejto projekcie ktorú máme v pamäti uloženú si budeme musieť odvyknúť. Ako? Odklonením od pamätovej stopy. Tým že sa od nej odkloníme začne postupom času slabnúť. Vlastne tým že pamätovú stopu nebudeme vyťahovať, nebudeme sa k nej vracať postupom času zapadne. Hocijaký prežitok môže byť z pamäte vymazaný. Tam kde končí pamäťová stopa tam sa začína sloboda. Pamäťová stopa je vlastne karmická stopa. Tým že sa k nej nebudeme vracať odvykaním, časom zapadne. Preto by sme nemali zachádzať do minulosťi a ani do budúcnosti ale snažiť sa zotrvávať v prítomnom momente. A keď si odvykneme od tejto projekcie našej mysle a zotrváme v prítomnom momente môžeme rozpoznať náš prvotný stav ktorý je prázdny a vrátime sa do detských čias budeme žiť spontánne ako male deti avšak z poznaním. Dokonca sa môžeme vrátiť až tam odkiaľ sme prišli. S pozdravom štefan

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Záporný princip

(Robert, 22. 7. 2020 16:49)

Dobrý den, Štefane.
Takovéto příspěvky je vždy velikou radostí číst a velmi Vám děkujeme za Váš vhled. Právě takto jsme Nauku obdrželi od našeho gurua Josefa a chápeme ji stejně.
Proto je v mystice příkazem rušení dojmů, jak uvádí Mistr Květoslav, aby jimi jednak nebylo narušováno dlení v přítomnosti a objektivní náhled na jevy a dění, a jednak aby nevznikaly příčiny k znovuvtělování v buddhismu známé jako samskáry, definované Květoslavem jako tvořivé síly coby následky dřívějšího úsilí a dojmů.
Přesně, jak uvádíte a guru Josef nám kdysi potvrdil, zážitky vymazané z paměti člověka jsou rovněž vymazány z jeho osudových dispozic. Proto je pro usilující velice důležité, aby se v meditacích snažili likvidovat nejprve negativní a jinak mravně závadné obsahy své mysli a pociťování jak v minulosti, tak i v přítomnosti, a skrze vyvolané pocitové uspokojení vyvolané odstraněním psychologických překážek bezpříčinné radostivosti a štěstí, mohli tím při vnímání povrchu svého těla, a to zejména nohou, vytvořit tendence k tomu, aby začala jejich mysl spokojeně a bděle spočívat sama v sobě bez chtivého zájmu o okolní svět, tedy bez vycházení ze sebe ve všech třech časech.
Mistr Květoslav při dosažení tohoto stavu hovoří o nízké, protože dětské blaženosti, což jste skvěle doplnil slovy "jako malé děti, avšak s poznáním" a Ježíš tento stav klade jako podmínku vstupu do sfér vysoce harmonického prožívání, jež označujeme jako nebesa.
Tato Mistrem definovaná "cesta proti proudu" je tedy, jak píšete, cestou domů a může být takto naprosto pochopitelná a uskutečnitelná každému, kdo je ochoten vzdát se lpění na formujících jej dojmech a sklonech, jež nasbíral v tomto i v předešlých životech - a jinak si cestu ke svobodě vůbec nelze představit.
Nechť jsou všechny bytosti šťastny! Se srdečným pozdravem
Robert a Helena K. 

 


Archiv

Kalendář
<< červen / 2024 >>


Statistiky

Online: 3
Celkem: 423944
Měsíc: 3773
Den: 216